شماره حساب های شرکت : به نام حسین  عباس نژاد

ملت :
شماره کارت :  1020-8410-3379-6104  

    
شماره شبا : IR880570030180000786224001